Algemene voorwaarden

 

Pianoles, keyboardles en orgelles Mariëtte de Graaf

 

Inschrijving en opzegging:

Inschrijving vindt plaats door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier.

Minderjarigen dienen ingeschreven te worden door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Voor het opzeggen van de lessen gedurende het cursusjaar geldt een opzegtermijn van één maand. De termijn van één maand gaat in op de 1e van de maand volgend op het moment waarop de lessen zijn opgezegd. Aan het eind van het cursusjaar wordt de lesovereenkomst automatisch doorgezet, tenzij de leerling schriftelijk of per mail heeft opgezegd.

 

Betaling

Er is lesgeld verschuldigd van september tot en met juni, dus tien maanden. In juli en augustus wordt geen lesgeld berekend. De lesgeldtarieven zijn vaste bedragen per maand, ongeacht het aantal lessen dat er in een maand valt. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, in ieder geval vóór de 8e van iedere maand dat er lesgeld verschuldigd is. Indien gewenst is betaling van het jaarbedrag ineens ook mogelijk.

Het verschuldigde bedrag wordt in rekening gebracht op een factuur welke per mail verstuurd wordt.

Indien niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt voldaan kunnen de lessen worden stopgezet. Voor lessen die om bovengenoemde reden niet doorgaan blijft de betalingsverplichting gelden.

 

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Het vakantierooster is te vinden op de website (www.degraafmuziekles.nl). Let op: de zomervakantie is langer dan die van de basisscholen.

Verhindering van een leerling door een afwijkende vakantieregeling geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.

 

Ziekte of afwezigheid

Wanneer een leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim wegens ziekte is bij voortduring van ziekte na een periode van vier verzuimde lessen geen lesgeld meer verschuldigd.

Lessen die wegens ziekte van Mariëtte niet doorgaan moeten met een maximum van twee lessen per schooljaar normaal doorbetaald worden. Meer verzuim geeft recht op een evenredige restitutie van betaald lesgeld. Tot restitutie wordt overgegaan na een schriftelijk verzoek hierom.

 

Diefstal, vermissing of schade

Mariëtte de Graaf is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of schade aan de persoonlijke eigendommen van de leerling.

Schade die door de leerling wordt toegebracht aan de leslocatie of aan eigendommen van Mariëtte de Graaf dient door de leerling of bij minderjarigheid door de ouder/verzorger te worden vergoed.